Algemene voorwaarden

Bij het gebruik maken van de diensten van Tattoo Killer en Hair Killer gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Wij vragen u deze algemene voorwaarden goed door te lezen, zodat wij de hygiëne en professionaliteit in onze salon kunnen waarborgen!

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd.

 1. Tattoo Killer en Hair Killer, hierna genoemd Tattoo Killer, gevestigd aan Dorpstraat 22, 8262 CJ Kampen;
 2. Cliënt: de natuurlijke persoon die een opdracht verstrekt aan Tattoo Killer om een tatoeage of permanente make-up te verwijderen, voor laser ontharen of een andere laserbehandeling, en die ook door Tattoo Killer wordt behandeld.  
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Tattoo Killer en cliënt tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten verwijderen van een tatoeage, ontharen met laser of het laten uitvoeren van een andere laser behandeling.

2. Betaling en vooruitbetaling

 1. Tattoo Killer werkt op basis van vooruitbetaling. Een afspraak is pas definitief wanneer het volledige bedrag van de afgesproken behandeling door cliënt is voldaan. (In onze salon is geen pin, maar er bevindt zich een bankgebouw met geldautomaat op korte afstand)

3. Afspraken

 1. Cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op onze afspraken. Indien cliënt zonder mededeling te laat komt op een afspraak, brengt Tattoo Killer de cliënt kosten à € 25,- in rekening voor de gereserveerde tijd.
 2. Het is NIET toegestaan om kinderen onder de 12 jaar mee te nemen tijdens de afspraak voor uw behandeling.
 3. Als cliënt een afspraak wilt afzeggen, dan dient die dat 48 uur van tevoren telefonisch of per e-mail aan Tattoo Killer te melden.
 4. Wanneer cliënt een afspraak niet tijdig afzegt zoals vermeld in punt 3.3 dan brengt Tattoo Killer een bedrag van € 25,- in rekening aan cliënt voor de gereserveerde tijd en gemaakte kosten.
 5. Indien de afspraak tussen Tattoo Killer en cliënt uitloopt dan heeft Tattoo Killer het recht om hiervoor extra kosten in rekening brengen.
 6. Wanneer Tattoo Killer een afspraak met cliënt moet annuleren wegens ziekte of een andere overmachtsituatie, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Bij overmacht kan Tattoo Killer niet aansprakelijk worden gesteld.

4. Eigen verantwoording en eigen risico

 1. Alle opdrachten van cliënt aan Tattoo Killer worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van cliënt.
 2. Door opdracht te geven aan Tattoo Killer tot het verwijderen van een tatoeage of andere laser behandeling verklaart cliënt dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Tattoo Killer of derden in gevaar kan brengen.
 3. De cliënt dient de intake vragenlijst geheel naar waarheid in te vullen.
 4. De cliënt dient Tattoo Killer tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Tattoo Killer leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Tattoo Killer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Tattoo Killer is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Tattoo Killer.
 2. Tattoo Killer kan geen enkele garantie geven over het resultaat van de laser behandeling dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van het gewenste resultaat.
 3. Tattoo Killer is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.
 4. Tattoo Killer is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

6. Klachten

 1. In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Tattoo Killer, meldt de cliënt dit direct en in ieder geval binnen 48 uur. Tattoo Killer en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om tot een oplossing te komen.
 2. Een klacht zoals genoemd in artikel 1 van deze paragraaf, dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

7. Nietigheid

 1. In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

8. Toepasselijk recht

 1. Op de tussen Tattoo Killer en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9. Wijzigingen

 1. Tattoo Killer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 2. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Bij het gebruik maken van de diensten van Tattoo Killer / Hair Killer gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.